Gündem

Gergerlioğlu'dan Terörle Mücadele Kanunu'nda değişiklik teklifi: Hangi fiilin terör suçu olduğu net tanımlanmalı

Kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

12 Şubat 2021 11:57

HDP Kocaeli Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM Başkanlığı'na Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi sundu. 

Kanun teklifinin gerekçesinde TMK'nın ( Terörle Mücadele Kanunu) bazı maddelerinde suç tanımının net olmadığı, soyut ifadelerin kullanıldığı belirtilerek "insan öldürme suçundaki gibi ya da hırsızlık suçundaki gibi ya da yağma suçundaki gibi açıkça suç tipi ve fiili tanımlanmamış ve terörle mücadele kapsamında açılan davalarda bir kişinin fiilinin terör suçu tanımı kapsamında kalıp kalmadığı ancak hakimin yorumuna muhtaçtır" denildi.

Teklifin gerekçesinde suç tipindeki fiilin açıkça tanımlanmayarak hakim yorumuna bırakılması kanunilik ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi.

Gergerlioğlu'nun hazırladığı teklifin gerekçeleri şöyle: 

!TMK'nın 4. maddesinin atıfta bulunduğu ifade özgürlüğü ile ilgisi bulunan TCK 213, 214, 215, 300, 318, 319. maddeler yasadan çıkarılmalıdır

Terörle Mücadele Kanunun 6/2 maddesi ifade özgürlüğüne aykırı ve belirli olmayıp, soyuttur. Bu sebeple kaldırılması gerekmektedir.

Terörle Mücadele Kanunun 7 maddesi ifade özgürlüğü başta olmak üzere hak ve hürriyetleri sınırlamakta ve kamu vicdanını yaralayan kararlara sebebiyet vermektedir. Bu sebeple kaldırılması özgür düşüncenin hakimiyeti için önemlidir.

Terörle Mücadele Kanunu Madde 19’da ödüllendirme maddesi tamamıyla iftira, komplo, kendini aklama adına insanları yakma, ispiyoncu bir millet oluşturma, muhaberat devleti yapma, keyfi para dağıtma, insanları kandırma vb. nedenlerle getirilen bir madde olduğundan kanundan çıkartılmalıdır. Zaten kanunlarda ajan, istihbarat ve diğer önleyici ve idareci düzenlemeler vardır, ayrıca herhangi bir örgütün çözülmesine yardımcı olana da ceza indirimi vardır. Bu madde ne yazık ki kötü niyete imkân verebilecek bir maddedir.

Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) örgüt üyeliği ile ilgili yaptırımları ihtiva eden 220/6-7 ve 314/2-3. Maddeleri ile ilgili AİHM’in ve birçok hukuki kurumun yaptığı tespite göre, bırakın bu maddelerin “hukukilik” kriterlerini, bunların “kanunilik” unsurlarını bile taşımadığı saptanmıştır.

AİHM, tüm bu başvuruları, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), TCK, inceleme tarihine kadar yapılan mevzuat değişiklikleri ve uluslararası kurumların görüşleri bağlamında değerlendirdikten sonra, anılan düzenlemelerin “kanunilik” unsurunu taşımadığını belirterek Türkiye’yi mahkum etmiştir. Mahkemeler örgüt üyeliği tespitini, “kanunilik” unsuru sağlanamadığından, pratikte keyfi ve kötü niyetli bir şekilde uygulayabilmektedirler. Bu nedenle Venedik Komisyonu TCK 314/2. maddeye kaynaklık eden 220. maddenin 6 ve 7. fıkralarının yürürlükten kaldırılmasını tavsiye etmiştir."

 

 

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU İLE TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 2- 3713 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “213, 214, 215,” ile “300,”  ibareleri madde metninden çıkarılmış; bentte yer alan “, 317, 318 ve 319 uncu maddeleri ile” ibaresi “ ve 317 nci maddeleri ile” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 3713 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- 3713 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 220 nci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.