Gündem

CHP ve HDP, RTÜK'e internet yayınlarında içerik denetimi getiren maddenin paketten düşürülmesi için önerge verdi

CHP'li Bülent Kuşoğlu, torba tasarıda 7-8 maddenin paketten çıkarılmasını istiyoruz

12 Şubat 2018 16:15

CHP ve HDP, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 36 ayrı kanunda değişiklik öngören yürütme ile 82 maddeden oluşan ‘Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda RTÜK’e internet yayınlarına içerik denetim yetkisi veren maddenin paketten çıkarılması için önerge sundu.

Bütçe Komisyonunun CHP’li Üyesi Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, T24’e Torba Tasarıda 7-8 maddenin paketten çıkarılmasını öngören önergeleri sunduklarını söyledi. HDP’li komisyon üyesi Garo Paylan da, internet maddesinin paketten düşürülmesini öngören anayasaya aykırılık önergesini Duvan’a verdiklerini belirtti.

“İnternet alanını da hizaya çekmek istiyorlar” diyen Paylan, sosyal medya üzerinde zaten büyük bir baskı olduğuna dikkat çekti.  

“Youtube ve tüm sosyal medyaya sansür ve erişimi engelleme maddesi”

Torba düzenlemesinde 6112 sayılı RTÜK yasasından yapılan değişiklikle, internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlara düzenleme getiriliyor. Tasarıdaki 73. Madde ile internet üzerinden, radyo ve televizyon yayını yapan, ancak Üst Kurulca yetkilendirilmeyen kuruluşların yayınları ise Üst Kumlun bildirimi üzerine sulh ceza hâkimi kararı ile engellenebilecek.  Bu karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecek.

Bunun, Bağımsız internet programları ile kanallar açısından sansür uygulamasına yol açacağı belirtilirken, İnternet üzerinden iletim denildiği an Youtube başta olmak üzere tüm sosyal medya ve iletişim mecralarını kapsayacak biçimde sansür, erişimi engelleme sonucu yaratacağı ifade ediliyor.

Bu madde ile, Üst Kurul kayıtlarında yayıncı olarak gözüken kuruluşların, eş zamanlı olup olmadığına bakılmaksızın, yayınlarını isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri hususu düzenleniyor. Radyo ve televizyon yayınlarını sadece internet üzerinden sunmak İsteyen kuruluşlara da sadece bu amaçla lisans alabilme imkanı getirilirken, karasal, uydu ve kablo ortamından yapılan diğer yayınlar gibi Üst Kurulun içerik denetimine tabi tutuluyor.

Torba tasarıda başka neler var?

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda yer alan diğer düzenlemelerden bazıları şöyle:  

"Öğrenim görmekte olan çocukların pasaport hakkı, çalışması halinde de devam ettirilmektedir"

MADDE 1- Öğrenim görmekte olan çocukların anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 2- Haczedilen malların Kanuna göre tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkân verilmektedir.

"İşverenlerce kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti ücretten istisna edilmektedir"

MADDE 4- İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15 'ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmaktadır.

Hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmektedir.

MADDE 5- Kıdem tazminatlarından istisna edilen tutarlar aynen korunmaktadır. Ayrıca, hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra hizmet erbabına çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımların, çalışanın tabi olduğu mevzuata göre kıdem tazminatına ilişkin söz konusu istisna tutarın hesabında dikkate alınması gerektiği hususuna açıklık getirilmektedir.

"Net asgari ücretin"

MADDE 6- Artan oranlı vergi tarifesi nedeniyle net ücretin sonraki aylarda azalmasını telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 7- 5. Maddede yapılan düzenlemeye koşut olarak söz konusu ödemeler ücret kapsamına alınmaktadır.

MADDE 8- Kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bazı bilgilerin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağı düzenlenmektedir.

MADDE 9- Kurumlar Vergisi Kanununun 17/9 hükmü Vergi Usul Kanununa taşınmaktadır. Ayrıca adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olan teşekküllerin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı netleştirilmektedir.

MADDE 10- Gıda veya ilaç gibi bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine imkân sağlanmaktadır.

MADDE 11- Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak sermaye şirketlerine, yurtdışından sermaye olarak getirilen yabancı paralar için yeni bir değerleme müessesesi getirilerek ikinci hesap dönemi sonuna kadar kur farkından vergi doğmasının önüne geçilmektedir.

MADDE 17- Karayolları Trafik Kanununda yer alan minibüs ve otobüs tanımlarına uyum sağlanmakta ve motor gücü tanımı eklenmektedir.

MADDE 18- Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Kanun kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25'i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 22- Dava konusu edilmiş uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlar için maktu harç alınması öngörülmektedir.

“AİHM’deki  askeri yüksek idare mahkemesi dosyaları bakımından yeniden yargılama yolu”

MADDE 23- AİHM'de bulunan ve halen derdest olan başvurulara konu Askeri Yüksek İdare Mahkemesi dosyaları bakımından yeniden yargılama yolu açılmaktadır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde veya AİHM'in vereceği kabul edilemezlik kararının tebliğinden itibaren üç ay içinde başvurucular Ankara idare mahkemelerinden yargılamanın yenilenmesini istemeleri halinde, yeniden yargılama yapılarak karar verilmesi sağlanmaktadır.

MADDE 24- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların işe yerleştirilmeleri için başvuru süresi 2 yıldan beş yıla çıkarılmaktadır.

MADDE 25- Daha önceden öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanamamış olanların, kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmaları öngörülmektedir.

MADDE 26- Özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların bu idarelerin izni ve bilgisi dışında kullanılması durumunda, kullananlardan ecrimisil tahsil edilmesi ve bu taşınmazların tahliyesinin nasıl sağlanacağı konusunda uygulamada yaşanan idari ve hukuki ihtilafların giderilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 27-28 Baraj inşası için yapılan kamulaştırmalarda, taşınmaz mal sahiplerine kamulaştırma sahasına mücavir taşınmaz mallarının kamulaştırılması için ilgili valiliğe başvuru yapma imkanı getirilmektedir. İlgili valiliğe başvuru, dava şartı olarak kabul edilmekte olup bu yola başvurulmadan dava açılması halinde davanın usulden reddedilmesi öngörülmektedir. Uygulamaya ilişkin hususlar Bakanlar Kurulunca bir yıl içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenecek.

Ayrıca yapılan bu değişiklik görülmekte olan davalarda da uygulanacaktır.

“Okul kantinlerinin kiraya verilmesinde  KDV istisnası” 

MADDE 30- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.

“Ruhsatsız madencilik faaliyetinde bulunulması suç haline getiriliyor”

MADDE 32- İhalesi iki defa yapılmasına rağmen, maden sahasına müracaat olmaması halinde söz konusu sahanın müracaata açık hale getirilmesine imkan sağlanmaktadır.

MADDE 33- Ruhsatı olmaksızın maden ocağı açılması, işletilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında madencilik faaliyetinde bulunulması fiilleri suç haline getirilmektedir.

”Konut hesabının devlet katkısı artırılıyor”

MADDE 42- Kanuna eklenen bir maddeyle 2015 yılında tasarrufları artırmak amacıyla getirilen ancak başarısız olan  “konut hesabı” sistemi devlet katkısının oran ve üst sınırı artırılarak yeniden düzenleniyor.

Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için bankalarda açacakları TL cinsinden konut hesabında biriken parayla konut alınırken devletin katkıda bulunacağı oran yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılıyor.

Daha önce 15 bin TL olan devlet katkısının üst sınırı 20 bin liraya yükseltiliyor. Her yıl yeniden değerleme oranında artırılması öngörülen üst sınırın ayrıca üç katına kadar artırılması konuş unda Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.

Daha önce 3 yıl olan konut hesabının bankada tutulma süresi de kaldırılarak, bu hesapların hak ediş süreleri, niteliği ve işleyişini belirleme yetkisi veriliyor.

Ayrıca, bu hesaplar kullanılarak satın alınacak konutların tapu harcının alıcıdan alınacak kısmını sıfıra kadar indirme konusunda Bakanlar Kuruluna yetki veriliyor.

Daha önce Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında olan konut hesaplarının kontrolü Hazine Müsteşarlığına devrediliyor.

MADDE 43- Kanuna eklenen bir geçici maddeyle 42’nci madde ile yapılan düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, mevcut konut hesapları için eski yönetmelik hükümlerinin uygulanmaya devam etmesi sağlanamıyor.

MADDE 44- Madde ile İşsizlik Sigortası Kanuna, ek istihdam sağlayan işverenlere sigorta primi, ücret ve gelir vergisi ile damga vergisi desteğe sağlamaya yönelik üç ayrı geçici madde ekleniyor.

Prim Desteği: Kanuna eklenen geçici 19’uncu maddeyle,  1 Ocak 2018-31 Aralık 2020 tarihleri arasında uygulanmak üzere işverenlerin mevcut çalışan sayısına ek olarak istihdam edeceği çalışanların sigorta primlerinin (işçi ve işveren payı) 12 ay boyunca devlet tarafından ödenecek. İlave olarak istihdam edilecek 18 yaşından büyük kadın, 18-25 yaş arasındaki erkekler ile engelliler için prim desteği 18 ay sürecek.

Ek prim desteği imalat ve bilişim sektörü dışındaki sektörlerde, asgari ücret üçerinden alınan işçi ve işveren sigorta primiyle sınırlı olacak.

İmalat ve bilişim sektörlerinde ise Devletin ödeyeceği primin toplam tutarı brüt asgari ücreti geçemeyecek.

Küçük işletmelere prim ve ücret desteği: Kanuna eklenen geçici 20’nci maddeyle imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelerin (1-3 çalışanı olan işletmeler) 2017 yılındaki istihdamlarına ilave olarak işe alacakları çalışanların sigorta primleri 2018 yılının tümünde devlet tarafından karşılanacak.

Ayrıca devlet bu ilave istihdam için (günlük 53,44 TL aylık 1.603 TL)  ücret desteği verecek.

Vergi desteği: Kanuna eklenen ek 21’inci maddeyle de ilave istihdam ve ücret desteğinden yararlanan işyerlerine, ilave olarak istihdam ettikleri çalışanları için asgari ücretin gelir vergisi kadarlık kısmını 2018-2020 yıllarında 12 ay süreyle vergiden indirme olanağı sağlanıyor.

Bu süre de yine kadınlar, 18-25 yaş arasındaki erkekler ve engelliler için 18 ay olarak uygulanacak.

MADDE 45- Çalışanların istemleri dışında bireysel emeklilik sistemine dâhil edilmeleri esasına dayanan zorunlu bireysel emeklilik sisteminde, iki ay olan cayma süresini üç katına kadar artırma konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki veriliyor.

Ayrıca, sistemde kalanlara taahhüt edilen devlet katkısı tutarlarının nemalandırıla bilmesine olanak sağlanıyor.

“Kamu yararına çalışan derneklere de eğitim ve yurt için kamu taşınmazları bedelsiz verilecek”

MADDE 48- Kanunun ek 4’üncü maddesinde yapılması önerilen değişiklikle, derneklere de kamu taşınmazlarının, eğitim veya yurt olarak kullanılmak üzere 49 yıllığına irtifak veya kullanım hakkı verilmesine olanak sağlanıyor. Bu haktan daha önce vergiden muaf vakıflar yararlanıyordu.

Kanunun geçici 21 inci maddesinde yapılması önerilen değişiklikle de dana önce bu tür taşınmazları bedelli olarak kullanan vakıf ve derneklere, iki yıl içerisinde başvurmaları halinde buraları bedelsiz olarak kullanabilmelerine olanak sağlanıyor.

51- Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamındaki listelerde, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC) de zaman içerisinde yapılan değişikliklere uygun olarak güncelleme yapılıyor.

MADDE 52- Savunma Sanayii Müsteşarlığının bir OHAL KHK’sı ile Anayasa’ya aykırı olarak Cumhurbaşkanlığına bağlanmasına paralel olarak, müsteşarlığın silah alımlarının ve ithalatının ÖTV’den istisna tutulmaya devam etmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

“Gençlerin sigorta bildirimi işe başladıkları gün verilebilecek”

MADDE 60- Kanunun 8’inci maddesinde yapılan değişiklikle, 8-25 yaş arasındaki gençlerin, işe giriş bildirgelerinin SGK’ya, işe başladıkları gün verilebilmesine olanak sağlanıyor. İşverenler işe giriş bildirgelerini normalde işe başlamadan önce vermek zorunda bulunuyor.

“Ölüm aylığı alan öğrenim gören çocuklar sigortalı işe girseler de aylıkları kesilmeyecek”

MADDE 61-  Kanunun 34 üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle, ölüm aylığı alan ve öğrenim çocukların, lise ve dengi öğretimde bulunanlar 20 yaşını, yükseköğretimde bulunanlar ise 25 yaşını doldurmamış olma koşuluyla, sigortalı olarak çalışsalar bile aylıkları kesilmeyecek.

62- İşverenlerin bir ayda 30 günden az çalıştırdıkları sigortalılar için SGK’ya belge verme zorunlulukları kaldırılıyor. SGK bu durumdaki işverenlerden gerekirse belge isteyecek.

“Kapıcıların sigorta bildirimi”

MADDE 63- Madde ile konut kapıcılığı yapanlarla ilgili olarak SGK’ya bildirge ve belge verme yükümlülükleri azaltılıyor.

“Süryani vakıflarının taşınmazları iade ediliyor”

MADDE 71- Madde ile, Vakıflar Genel Müdürlüğünün mülkiyetindeki bazı taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflara devri amaçlanmaktadır.

MADDE 73- Madde ile, Üst Kurul kayıtlarında yayıncı olarak gözüken kuruluşların, eş zamanlı olup olmadığına bakılmaksızın, yayınlarını isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri hususu düzenlenmektedir. Radyo ve televizyon yayınlarını sadece internet üzerinden sunmak İsteyen kuruluşlara da sadece bu amaçla lisans alabilme imkanı getirilmektedir. Söz konusu yayınlar da karasal, uydu ve kablo ortamından yapılan diğer yayınlar gibi Üst Kurulun içerik denetimine tabi olacaktır. Bunların haricinde, İnternet üzerinden, radyo ve televizyon yayını yapan, ancak Üst Kurulca yetkilendirilmeyen kuruluşların yayınları ise Üst Kumlun bildirimi üzerine sulh ceza hâkimi kararı ile engellenebilecektir. Bu karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna gidilebilecektir. İnternet üzerinden iletim denildiği an Youtube başta olmak üzere tüm sosyal medya ve iletişim mecralarını kapsar nitelikte sansür, erişimi engelleme sonucu yaratacaktır.

MADDE 75- Madde ile nükleer enerji santrali yatırımlarının 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması amaçlanmaktadır.

Geçici madde 1-16 ve daha yüksek yaştaki motorlu taşıtını hurdaya çıkaran da  ihraç edenlere,  motor silindir hacmi 1,6 litreyi geçmeyen yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar  özel tüketim vergisi indirimi yapılacak.

Torba tasarı 36 ayrı kanunda değişiklik yapıyor

İşte değişik yapılan kanunlar şöyle:

Pasaport Kanunu,

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Gelir Vergisi Kanunu

Vergi Usul Kanunu

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu

492 Sayılı Harçlar Kanunu

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

3213 Sayılı Maden Kanunu

3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun

3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu

4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

 4059 Sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanuna

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu

4632 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu

4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Kdv Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

4749 Sayılı Kamu Finansmanı Ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu

4865 Sayılı Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Hakkında Kanun

5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

5570 Sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun

5627sayılı Enerji Verimliliği Kanunu

5737 Sayılı Vakıflar Kanunu

5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İyeihracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun

6112 Sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu

6745 Sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Hakkında Kanun

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun

633 Sayılı  Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat Ve  Görevleri Hakkındaki Khk

652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkındaki Khk